Strona główna
Nasza praktyka
Zakres usług
Nowości
Galeria
Kontakt
Vademecum Pacjenta
Linki

SZYNA NTI-TSSŻ do leczenia parafunkcji


NTI - nowa technika i metoda leczenia dysfunkcji SSŻ

"NTI redukuje czynnik, który z konieczności zawsze musi być obecny...Efekt użytkowania szyn NTI przeciwdziała bezpośrednio przyczynom powstawania dysfunkcji""...Metoda ta jest prosta i szybka, skuteczna i niedroga."
Dr Gordon Christensen, CRA

Szyna NTI:

Dlaczego powstało NTI?
Skuteczne leczenie dysfunkcji SSŻ jest w równym stopniu pożądane, co potrzebne. Literatura fachowa podaje, że niemal 60% społeczeństwa w zmiennym stopniu wykazuje różnorakie objawy typowe dla schorzeń SSŻ. Objawy te mogą dotyczyć zarówno nieszkodliwego strzelania w stawie skroniowo-żuchwowym oraz lekkiego porannego bólu głowy, jak i ostrego bólu czynnościowego pociągającego za sobą poważną ułomność o charakterze psychosocjalnym.
Wraz z wprowadzeniem NTI rozwiązanie tych problemów leży w zasięgu możliwości każdego stomatologa.
Oczywiście, terapia NTI nie rozwiąże każdego problemu, ale skuteczność leczenia tą metodą jest określana w publikacjach naukowych na około 82%

Wskazania do zastosowania:
Zastosowanie NTI łączy się ze wszystkimi sytuacjami, w których należy zredukować mięśniowy składnik siły. Leczenie napięciowych bólów głowy, migrenowych bólów głowy pochodzenia napięciowego, zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych, bruksizmów (zgrzytanie zębami); redukcja przeciążeń powodujących pękanieszkliwa zębów, profi laktyka w leczeniu ubytkow klasy 5, leczenie przedprotetyczne, ustalenie prawidłowego zwarcia (deprogramowanie zwarcia nawykowego), odciążenia przy leczeniu braków skrzydłowych podczas leczenia implantologicznego, leczenie pourazowe, itp.

Zburzenia czynnościowe:
4 z 10 Polaków zaciska szczęki lub zgrzyta zębami w trakcie snu. Wskutek intensywnych skurczów mięśniowych typowych dla zaciskania i zgrzytania pojawia się ból w sąsiadujących tkankach, stawach i mięśniach. Redukując siłę nacisku eliminujemy bezpośrednią przyczynę bólu. W ten sposób przełamujemy negatywny wzorzec czynnościowy!
Także osoby cierpiące na stany migrenowe, bez jednoczesnego występowania innych objawów, mogą z powodzeniem używać szyny NTI. Jeśli pacjentowi doskwiera chroniczny ból głowy lub migrena, to z pewnością zaciska zęby, wskutek czego dochodzi do ogromnego wysiłku mięśni. Ten rodzaj nocnego zaciskania zębów następuje zupełnie nieświadomie, a jeśli nie towarzyszy mu zgrzytanie, to nie dochodzi do urazu zębów. Dlatego też ta przyczyna bólu głowy może łatwo umknąć uwadze lekarza, lekarza stomatologa czy też samego pacjenta. Szyna NTI zapobiega bólom mięśniowym pozwalając tym samym uniknąć bolesności szczęk i stawów, sztywności karku, nadwrażliwości zębów oraz różnych rodzajów bólów głowy.

Przykładowe działanie NTI:
NTI redukuje intensywność odruchowej aktywności mięśni w trakcie zaciskania i zgrzytania zębami. Nadaktywność mięśni jest Ľródłem bólu. Dotyczy to zarówno bólów głowy jak i obciążeń przenoszonych na cały układ stomatognatyczny, w tym również zęby. Z chwilą ograniczenia intensywnych skurczów mięśniowych przez szynę NTI znika możliwość zgrzytania lub zaciskania zębów, a tym samym zanikają te charakterystyczne objawy. Szyna NTI wykorzystuje naturalny odruch ciała hamując pracę mięśni używanych podczas zaciskania (mięśnie skroniowe). Odruch ten występuje najmocniej na siekaczach i dlatego NTI jest nazywana: szyną na siekacze.

Nowe badania
Tradycyjne postrzeganie genezy dysfunkcji SSŻ w niestabilności układu szczęka-żuchwa lub zaburzeniach okluzji jest obecnie rewidowane przez naukowców. Zasadniczo nie istnieje "nieprawidłowy układ szczęka-żuchwa", lecz dolegliwości pojawiają się z chwilą nieprawidłowego posługiwania się tym układem. Konsekwencją tych obciążeń są różne objawy uzależnione od indywidualnego poziomu tolerancji danej osoby. Dysfunkcje SSŻ nie są więc dolegliwościami, dla których należy szukać rozwiązań drogą leczenia układu zgryzu. Zęby nie wywołują same w sobie żadnej czynności, za to pozostają pod wpływem czynności mięśni. O natężeniu występujących objawów decyduje więc intensywność pojawiających się parafunkcji mięśni.

Przyczyna i skutek
Do całkowitego wyjaśnienia powodów występowania schorzeń SSŻ pozostaje jeszcze daleka droga. Jest to kwestia wielu współdziałających czynników. Oprócz ogólnych chorób stawów i mięśni ukazujących swe objawy w aparacie żującym, dysfunkcje SSŻ mogą ujawnić się na skutek urazu, długiego leczenia stomatologicznego, silnego ziewania lub nadmiernego obciążenia szczęk poprzez nieświadome parafunkcje, jak np. bruksizm.

W obrazie dysfunkcji SSŻ występują zawsze niekorzystne obciążenia pod wpływem czynności mięśni, szczególnie w miejscach kontaktu między zębami górnymi i dolnymi. Ponieważ szkodliwe obciążenia uwarunkowane są takim kontaktem zębów, postępowanie w celu wyeliminowania przyczyny umiejscowiono zwykle w stomatologii. Składnik mięśniowy jest natomiast wspólnym mianownikiem dla wszystkich występujących tu czynników. Stał się on punktem wyjścia dla powstania innej perspektywy i opracowania nowej techniki terapii. Ukierunkowanie leczenia jedynie na wspomniany składnik mięśniowy, w celu zredukowania szkodliwych efektów czynności mięśni, daje możliwość znacznego ograniczenia występowania dolegliwości związanych z przeciążeniami SSŻ.

Stres
Istnieje oczywisty i silny związek między odczuwanym stresem, a występowaniem dysfunkcji SSŻ. Objawy mogą być następstwem parafunkcji mięśni nasilających się podczas dnia (np. zaciskanie szczęk), choć najczęściej objawiają się pod postacią tzw. nocnego bruksizmu, czyli zgrzytania i (lub) zaciskania zębów nocą. Pomocna może okazać się uspokajająca pacjenta informacja na temat objawów, a oprócz tego istnieje cały szereg dentystycznych programów antystresowych, od relaksacyjnych ćwiczeń ruchowych oraz treningu rozluĽniającego po terapię opartą na rozmowie, w efekcie czego niekorzystna czynność mięśni może zostać zredukowana na pewien czas. Trudno natomiast ocenić, na ile efekt będzie pewny i długotrwały. Dentyści nie mogą też zagwarantować długotrwałego wpływu treningu na osobistą sytuację swych pacjentów. Dysfunkcje SSŻ uwarunkowane stresem mogą także przyczynić się z kolei do dodatkowego zwiększenia tegoż stresu, co uzasadnia potrzebę poszukiwania konkretnej metody leczenia skutecznie łagodzącej objawy z nim związane.

Wcześniejsze metody terapeutyczne
Bruksizm definiuje się klasycznie jako zgrzytanie oraz zaciskanie zębów. Ta definicja stanowiła podstawę opracowania obecnych form leczenia schorzeń SSŻ biorących za punkt wyjścia dziedzinę stomatologii. Najczęstszymi stosowanymi dziś formami terapii jest: szyna okluzyjna - szyna stabilizująca z (lub) bez podnoszenia kła oraz prowadzenia na zębach przednich (tzw. anterior guidance) oraz szlifowanie powierzchni żującej. W kwestii szlifowania odsyłamy do literatury (między innymi artykułu profesora Gunnara E. Carlssona) stwierdzającego, iż istnieje konsensus co do niestosowania szlifowania powierzchni żującej łącznie z zapobiegawczymi regulacjami zgryzu w terapii dysfunkcji SSŻ ( Journal of Oral Rehabilitation 2000 May; 27(5):367-79 ).

Tradycyjnych szyn szczękowych używano w leczeniu schorzeń SSŻ z różnym skutkiem. Ich konstrukcja umożliwia ruchy w płaszczyĽnie poziomej przy jednoczesnej możliwości silnego zaciskania zębów. Szyna stabilizująca nie powoduje ustania bruksizmu, lecz sprawia, że pacjent nie zgrzyta zębami o zęby przeciwstawne, ale o aparat. Może to nawet pogorszyć dolegliwości pacjenta, szczególnie jeśli pacjent jest typowym "zaciskaczem" zębów.

Nowa technika
Wprowadzamy niniejszym nową metodę będącą modyfikacją istniejącej już i sprawdzonej koncepcji. Bardzo prosta logika kryjąca się za tym pomysłem to fakt, iż to pionowa siła decyduje, z jaką intensywnością można wykonywać ruchy w płaszczyĽnie poziomej oraz przy zgrzytaniu. Pojęcie bruksizmu należałoby więc najlepiej zdefiniować jako nieczynnościowe zaciskanie szczęk z (lub) bez silnego ruchu bocznego. Ponieważ o intensywności zgrzytania zębami decyduje siła szczękościsku, łatwo jest zrozumieć, że o natężeniu objawów decyduje intensywność ruchu pionowego (zaciskanie zębów).

NTI - własny odruch obronny ciała
NTI to skrót od Nociceptive Trigeminal Inhibition. Oznacza on wrodzony odruch obronny uwalniany w razie zbytniego obciążenia zębów. Odruch obronny powiązany jest w pierwszym rzędzie z siekaczami żuchwy. Zaprogramowany odruch obronny uwalnia impuls nerwowy zapobiegający zaciśnięciu szczęk z dużą siłą. Łatwo zaobserwować ten odruch u siebie po ugryzieniu czegoś miękkiego przednimi zębami, by następnie bez ostrzeżenia nagle natrafić na coś twardego. Taki test łatwo przeprowadzić na sobie. Należy zacisnąć szczęki i wyczuć palcami mięśnie skroniowe (musculus temporalis). Zaciskając mocno szczęki daje się odczuć wyraĽny skurcz mięśni. Wkładając następnie między przednie zęby ołówek i zaciskając szczęki z podobną siłą można odczuć, iż skurcz mięśni skroniowych jest znacznie słabiej wyczuwalny. Jest to żywa i bardzo opisowa demonstracja działania NTI.

Szyna NTI
Szyna NTI to poliwęglanowa matryca dopasowywana natępnie przez stomatologa indywidualnie, dla każdego pacjenta. W odróżnieniu od szyn typu "podkowa", NTI umieszcza się jedynie na górnych siekaczach. Dopasowanie jest bardzo proste i stomatolog wykonuje szynę w trakcie jednej tylko wizyty. Koncepcja NTI opiera się częściowo na odruchu NTI zmniejszającym możliwość zaciskania zębów, a częściowo na wyliczonym na podstawie prób obciążeniowych biomechanicznym efekcie dążącym do zmniejszenia obciążenia SSŻ. System NTI opracowano na podstawie wieloletnich badań naukowych charakteryzujących się ambitnie sformułowanymi warunkami co do planowanych wyników klinicznych (redukcja / wyeliminowanie objawów) oraz założeniem, że szyna ma spełniać wymóg komfortu dla pacjenta, prostoty stosowania oraz łatwości produkcji.

Wskazania
Zastosowanie NTI łączy się ze wszystkimi sytuacjami, w których należy zredukować mięśniowy składnik siły. Dotyczy to tym samym większości przypadków dysfunkcji SSŻ oraz, gdy pożądane jest zredukowanie urazu zgryzowego ( np. przy długotrwałym leczeniu kanałowym, pracach protetycznych oraz te-rapii pourazowej ).

Efektywniejsze niż dotychczasowe szyny zgryzowe
Ponieważ etiologia dysfunkcji SSŻ jest wieloczynnikowa, a objawy najczęściej wielorakie i zmienne, wielu dentystów uważa, że dolegliwości związane ze schorzeniami SSŻ są trudne w leczeniu. NTI redukuje czynnik, który z konieczności zawsze musi uczestniczyć przy wystąpieniu objawów, a mianowicie parafunkcje mięśni. Dlatego można powiedzieć, że efekt związany z użytkowaniem szyny NTI oddziałuje na samą przyczynę dolegliwości - na tyle, na ile jest to tylko możliwe. Użytkownicy oceniają efekt tej szyny jako wyraĽnie lepszy, niż w przypadku używania innego rodzaju szyn zgryzowych.

CRA - Clinical Research Associates na temat NTI
Studium przeprowadzone przez CRA na 230 pacjentach pokazuje, iż ponad 80% osób, które poddały się terapii NTI, odczuło szybkie i skuteczne złagodzenie swych dolegliwości. Dr Gordon Christensen, prowadzący obecnie wykłady na temat szyny NTI prezentując ją na serii filmów video, wyraził się o szynach w następujących słowach: "Jest prosta, szybka, skuteczna i niedroga. Czego chcieć więcej?"

Atest w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania dysfunkcjom SSŻ
Studia w The Pankey Institute w USA wykazały, że przednie szyny NTI znacznie redukują napięcie mięśniowe przy zaciskaniu i zgrzytaniu zębów. Po serii dokładnych testów wykluczających wszelkie możliwe i klinicznie niepożądane skutki uboczne związane z używaniem szyny NTI, uzyskała ona w 1998 roku atest FDA ( Amerykańskiego Instytutu Żywności i Leków): "...do stosowania przy dysfunkcjach SSŻ, z bólem głowy włącznie". Ostatnio FDA uznało NTI jako formę terapii antymigrenowej. Rozpoczęto stosowanie szyn NTI w szpitalach w USA.

Na temat szyn NTI oraz ich efektu w terapii schorzeń SSŻ istnieje szeroki materiał naukowy przemawiający za koncepcją NTI, a także pewna ilość opublikowanych, jak i aktualnie realizowanych projektów badawczych. Dotychczas wykonano około 200 000 szyn NTI w Kanadzie i USA, a także około 5000 w Skandynawii. Można więc śmiało stwierdzić, że szyny NTI spełniają zarówno wymogi nauki, jak i praktyki klinicznej.

Wniosek
Ani pacjent, ani stomatolog niczym nie ryzykują sprawdzając działanie tej koncepcji. NTI skutecznie redukuje zdolność powstawania napięcia mięśniowego mogącego uszkodzić tkanki układu stomatognatycznego. Chroni to SSŻ przed obciążeniami, a zęby przed niepotrzebnym, niszczącym ścieraniem. Tym samym zapobiega ryzyku związanemu z dolegliwościami o charakterze mięśniowym, niekorzystnym wpływem na SSŻ, a także z nadwrażliwością oraz urazami zębów.

Jak najtrafniej nazwać szynę NTI - TSS ?
Proponujemy: "Deprogramator napięcia mięśniowego bazujący na naturalnym odruchu obronnym" ( Neoceptive Trigeminal Inhibition - Tension Suppression System ).


Ta fantastyczna historia, która stała się prawdziwym cudem, opowiada o małej dziewczynce z Norwegii.

Dr Hans Lennros, Szwecja - był pierwszym lekarzem w Europie, który rozpoczął rutynowe leczenie swoich pacjentów. Do 2002 roku przebadał i wyleczył około 3000 pacjentów.
Poniżej opisuje on przypadek kliniczny z Norwegii.
".......Wszystko wskazywało na to, że nie tylko jej dzieciństwo, ale również przyszłośc będzie zniszczona przez nawracające, ostre, migrenowe bóle głowy. Miałem z nią kontakt, kiedy odbywałem badania w Norwegii. Dostała ode mnie mały element na przednie zęby.... i stał cię Cud ! W paĽdzierniku rozpocząłem w Norwegii badania kliniczne na 30 pacjentach dotyczące wpływu NTI na leczenie bólów głowy pochodzenia migrenowego oraz niemigrenowego. Ponieważ wskazania dotyczące stosowania NTI w leczeniu bólów migrenowych nie były (jeszcze) w Szwecji akceptowane, zrobiłem to w sąsiednim kraju, razem z moim norweskim kolegą Dr Hoff.
Zamieścił on w lokalnej gazecie niewielkie ogłoszenie i zgromadziliśmy ok. 130 zainteresowanych pacjentów.

Szczególnie utkwił mi w pamieci przypadek małej dziewczynki, która szczęśliwie została wybrana do badań. Była ponura, smutna, a jej rodzice mówili, że nie uśmiechała się od dwóch lat. Z powodu bólu wiele cierpiała i z całą pewnością zapomniała o uśmiechu. Miała ataki migreny, a była zbyt niedojrzała, aby przyjmować jakiekolwiek silne lekarstwa. Jej młode życie było pełne lęku ze względu na ciężkie i powtarzające się ataki migreny. Zmuszona była do pozostawania w domu (nie chodziła do szkoły) dwa-trzy dni w tygodniu. Wskutek tego traciła wiele. Psycholodzy zaczęli ją przygotowywać do życia w bólu. Koledzy i koleżanki ze szkoły wyprzedzali ją w nauce, a ona uczyła się żyć ze świadomością bycia zawsze z tyłu. Bez wątpienia miałoby to poważne konsekwencje dla jej przyszłego, dorosłego życia.

Czasem działanie NTI może spowodować nie tylko u pacjenta, ale również dentysty niesamowite (coś jak religijne) przeżycie. I to było właśnie takie wydarzenie!
NTI zmieniło całkowicie życie norweskiej dziewczyny, dla której dotych-czas nie było lekarstwa na długotrwałe cierpienia. Przez wiele lat Madeleine Hare Johansen, lat jedenaście, cierpiała na silne, powodujące wymioty, bóle głowy. Mały plastikowy element zlikwidował ból.
"....Nasza mała dziewczynka wróciła do życia, a kolory wróciły na jej policzki..." - powiedziała jej matka Unni Hare Johansen. Trzy lata wcześniej Madeline postawiono diagnozę: dziecięca migrena. Ból zmusił ją do opuszczenia szkoły baletowej, jak również powodował trudności w uczęszczaniu do szkoły. Lekarze mogli zalecić jedynie środki przeciwbólowe. Ataki bólu były bardzo silne, trwały nawet do dwóch dni. "....Ogłoszenie Dr Hoffa (DDS), który szukał pacjentów do badań klinicznych spadło nam jak manna z nieba" - powiedziała Unni Hare Johansen, matka dziewczynki.

Amerykański wynalazek
Ten element jest wielkości niewielkiej monety. Szwedzki dentysta Hans Lennros używał tej szyny u swoich pacjentów przez ostatnie 4 lata.U ponad 80% z nich przyniósł on ulgę w bólach głowy."...Jego rezultaty były tak przekonujące, że zdecydowałem się spróbować szyny u moich pacjentów ..." - powiedział zbawca Madeleine Dr Thor Fredrik Hoff (DDS) z Mountainpath Dental Center w Drammen."...Tak naprawdę to nie wierzyłam, że ten kawałek plastiku może pomóc, ale chwytałam się każdej możliwości" - powiedziała Unni Hare Johansen.

Bez bólu
Ze 130 pacjentów z ostrymi bólami głowy migrenowymi i mięśniowymi Dr Hoff wyselekcjonował 30 pacjentów do badań klinicznych. Badania będą gotowe w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Dr Hoff przestał wierzyć, że efekt placebo pozwala pozbyć się bólu:"...Nikt nie wierzył, że ten plastikowy gadżet potrafi uwolnić ludzi od bólu. Ja również nie mówiłem, że mogę pomóc każdemu. Ale po tym, kiedy przekonałem się, jakie są efekty leczenia, jestem pewien, że leczenie bólów głowy stanie się częścią codziennej pracy dentystów. ..."
Dr Hoff wyjaśnia:"... Zaciskanie zębów może powodować bóle głowy. Ponieważ dzieje się to w czasie snu, trudno mieć nad tym kontrolę. Natomiast, kiedy szyna dotyka dolnych siekaczy, napięcie mięśniowe odruchowo maleje, co pozwala uniknąć szkodliwego przeciążenia mięśni. Z czasem dochodzi do normalizacji czynności mięśniowych. ..."
Według Dr Hoff’a norwescy dentyści wykazują bardzo duże zainteresowanie szyną NTI-TSS.wg. gazety codziennej Dagbladet, Oslo, Norwegia,10 listopad 2001.

Test ołówka prezentuje zalety NTI
Opis prezentowany w tym wydaniu stanowi kolejny etap rozwoju istniejącej już techniki. Rozwój ten jest tyleż nowatorski, co doskonały w swej prostocie. Technikę tą można po części przedstawić w prosty sposób przy pomocy testu ołówka.

Techniczne podstawy NTI
Podstawy te opierają się na pewnym odruchu, zwanym Nociceptive Trigeminal Inhibition ( nocyceptywna inhibicja za pośrednictwem nerwu trójdzielnego ), który nadał produktowi nazwę w postaci skrótu N-T-I. Odruch hamowania nacisku w wyniku bodĽca bólowego przewodzonego za pośrednictwem nerwu trójdzielnego to odruch wrodzony, chroniący zęby przed urazem w razie ich zaciskania ze zbyt dużą siłą. Odruch ten jest najsilniej rozwinięty na siekaczach i w jego konsekwencji następuje rozluĽnienie mięśnia skroniowego. Tym samym dochodzi do redukcji obciążenia. Proste i zrozumiałe - nic osobliwego się za tym nie kryje.


fot.1


fot.2


fot.3


fot.4


fot.5


fot.6


fot.7


fot.8

Test ołówka

Po wyjaśnieniu koncepcji kryjącej się za NTI czas przeprowadzić test.
Całą technikę można zgłębić używając zwykłego ołówka. Test należy rozpocząć od zaciśnięcia zębów w ich normalnej pozycji i palpacyjnego zbadania napięcia mięśni skroniowych.
Należy mocno zacisnąć zęby wyczuwając jednocześnie skurcz po zaciśnięciu szczęk, a następnie rozluĽnienie mięśni po zwolnieniu nacisku. Ten ruch wykonuje właśnie osoba mająca problem z nocnym zaciskaniem zębów. Należy sobie wyobrazić, że ruch ten powtarza się podczas nocy wielokrotnie. Nic dziwnego, że w konsekwencji powyższego odczuwa się bolesność szczęk oraz ból głowy i odpowiednich stawów.
Należy teraz przeprowadzić taki sam test umieszczając ołówek międzysiekaczami żuchwy i szczęki. Zacisnąć zęby sprawdzając napięcie mięśni skroniowych. Jakie jest odczucie? Czy ruch i wysiłek mięśnia skroniowego jest równie duży jak przedtem? OdpowiedĽ brzmi: nie. Wynik testu wynika z reakcji na odruch NTI.
W ten obrazowy sposób zaprezentowano podstawy techniczne koncepcji NTI.
U osoby, która zaciska szczęki i zgrzyta zębami nocą, po uĽyciu szyny NTI dochodzi do rozluĽnienia mięśnia skroniowego i mimo aktualnego obciążenia nie cierpią ani zęby, ani mięśnie. Powyższa koncepcja została zbadana w ramach naukowych testów i udowodniono jej słuszność.
Badania m.in. w The Pankey Institute wykazały, że zastosowanie efektu NTI daje wyraĽnie mniejszy wysiłek mięśniowy i zarazem większe rozluĽnienie mięśni. CRA wykazała w swoich badaniach, że NTI w ponad 80% przypadków daje szybkie złagodzenie dolegliwości SSŻ. Oprócz tego Amerykańska Izba Farmaceutyczna przy FDA zatwierdziła NTI, jako środek łagodzący bóle głowy i zapobiegający migrenie.

Zaprezentuj tę technikę pacjentom!
Warto wykorzystać ten łatwy test, by zaprezentować pacjentom technikę kryjącą się za efektem NTI. Podobnie jak Państwo, z pewnością błyskawicznie zrozumieją oni wynikające z niej zalety.

fot. 1
Umieść palce na przednim wybrzuszeniu mięśni skroniowych. Zaciśnij szczęki. Daje się odczuć skurcz mięśni.

fot. 2-3
Umieść ołówek między siekaczami, a następnie mocno zaciśnij szczęki. Dotknij palcami mięśni skroniowych. Napięcie mięśni jest teraz znacznie mniejsze, niż wcześniej, tzn. przed umieszczeniem ołówka między siekaczami. Tak oto dał się zauważyć odruch NTI, a wyjaśnienie zasady jego działania nastąpiło w bardzo wyraĽny sposób.

fot. 4-5
W razie potrzeby można sprawdzić odruch NTI na kłach lub zębach trzonowych. W tym celu należy umieścić ołówek nad kłami lub zębami trzonowymi. Zaciskając jednocześnie szczęki i sprawdzając palcami napięcie mięśni skroniowych daje się ponownie odczuć silny skurcz mięśnia w tym położeniu. Można przy tym stwier-dzić, że odruch ochronny nie jest równie mocno rozwinięty na tych grupach zębów, tak jak na siekaczach. Dlatego forma i umieszczenie szyny NTI stają się oczywiste. Z powyższego testu wynika także znaczenie faktu, iż kły nie wchodzą we wzajemny kontakt podczas używania szyny NTI.

Rada
Jeśli pacjent używał wcześniej tradycyjnej szyny okluzyjnej w kształcie podkowy (bez większych efektów) oraz jest nieco scep-tyczny, co do nowej metody leczenia, można dokonać prezentacji różnicy między nową (NTI) i starą metodą leczenia. Można to zobrazować prosząc pacjenta o zagryzienie ołówka siekaczami, a następnie kłami. Technikę można opisać przy użyciu zdjęć 1-5. W ten sposób pacjent łatwo pojmie zaletę NTI.

fot. 6-8
Odruch ochronny NTI występuje także u zwierząt drapieżnych. Poniżej zaprezentowano zdjęcia owczarka, który nie jest w stanie przegryĽć ołówka siekaczami, za to nie ma z tym najmniejszych problemów, jeśli ołówek znajdzie się w bocznym odcinku szczęk.

Co warto wiedzieć o NTI

 • NTI to rodzaj szyny umieszczanej na siekaczach
 • Jako dentysta wykonujesz ją w 20 minut
 • Pacjent otrzymuje szynę w trakcie jednej wizyty
 • Dopasowanie szyny następuje przy pomocy szybko twardniejącego polimeru
 • Nie trzeba korzystać z pracowni techniki dentystycznej
 • NTI to matryca poliwęglanowa dopasowywana indywidualnie dla każdego pacjenta
 • Łatwo ją dopasować, jest tania i gwarantuje oczekiwany efekt
 • Wykonanie szyny jest równie łatwe, co pobranie wycisku
 • Dopasowanie NTI może w wielu wypadkach wykonać pomocniczy personel dentystyczny
 • Sugerujemy możliwość zwrotu szyny do 30 dni (pacjent płaci przecież za pozbycie się kłopotliwych objawów )
 • Jeśli pacjent nie osiągnie zadowalających wyników w ciągu 30 dni, może zwrócić szynę. Jeśli nam ją odeślesz (wraz z pisemną rezygnacją pacjenta ), wyślemy ci w zamian nową.
 • Wskazaniami do stosowania NTI jest: krótko- lub długotrwałe leczenie SSŻ lub zapobieganie urazowi okluzyjnemu.
 • NTI oraz kryjąca się za nią technika opiera się na nowym i prostym udoskonaleniu istniejącej już koncepcji szyny szczękowej
 • NTI jest mała i tym samym łatwa i przyjemna w użyciu
 • Szyna NTI jest przejrzysta i ledwo widoczna
 • Jest tak wygodna, że pacjent może używać jej w pracy w ciągu dnia (specjalna, kosmetyczna wersja dzienna).
 • NTI to skrót od "Nociceptive Trigeminal Inhibition". Jest to wrodzony odruch chroniący zęby przed zbyt dużym obciążeniem
 • Do wyzwolenia efektu NTI dochodzi, gdy zęby zostają przeciążone
 • Odruch jest najsilniej rozwinięty na siekaczach
 • Szyna NTI daje szybkie złagodzenie objawów
 • Według studium przeprowadzonego przez CRA u 82% pacjentów leczonych przy pomocy tej szyny zanotowano szybkie złagodzenie dolegliwości SSŻ o 77%
 • Dr Gordon Christensen wyraził następującą opinię o szynie: "Jest prosta, szybka, efektywna i niedroga. Czego chcieć więcej?"
 • NTI istnieje na amerykańskim rynku od 1998 roku
 • Amerykański Instytut Żywności i Leków (FDA) atestował NTI jako środek łagodzący bóle głowy i zapobiegający migrenie
 • Szereg badań w The Pankey Institute w USA pokazuje, że NTI wyraĽnie zmniejsza wysiłek mięśniowy przy zaciskaniu i zgrzytaniu zębami
 • Nie ma ryzyka protruzji przy stosowaniu NTI
 • Naturalne położenie zębów to pozycja spoczynkowa. W sumie - zęby są zaciskane przez około 30 min. na dobę. Ponieważ nie nosi się NTI podczas jedzenia, dzienna stymulacja zębów będzie następowała normalną drogą podczas żucia. Sprawia to, że każdy ząb pozostaje na swoim miejscu.
 • Nie należy nosić NTI podczas spożywania posiłków i przyjmowania napojów.
 • NTI wykonuje się używając specjalnego szybkopolimeru, który nie stwarza zagrożenia dla miazgi. Wykonanie szyny przy użyciu tradycyjnych szybkopolimerów jest obarczone dużym ryzykiem. 

Czy wiesz, że...

 • Leczenie NTI jest objęte programem refundacji przez rząd norweski.
 • W USA powstał specjalny ośrodek leczenia metodą NTI w White Memorial Hospital w Los Angeles. Niektóre stany USA prowadzą program refundacji terapii NTI. Leczenie NTI jest refundowane również w Wielkiej Brytanii.
 • NTI było opisane przez Wall Street Journal jako metoda leczenia dla zestresowanych pracowników Giełdy.
 • Lecznie NTI jest hitem w Beverly Hills. Przy pomocy NTI leczy się już wiele prominentnych postaci życia politycznego i kulturalnego.

© 2004 Agawit
realizacja: Studio Internetowe e-zycie.pl